• Thursday
  September 5, 2013
  Donnerstag

  22:00–02:00
  Flaty
  Hoopa
 • Friday
  September 6, 2013
  Gleitschirm Nacht

  23:30–07:00
  Sanys
  Mauer
  Kalivas
  Nintendo
  Blain

 • Saturday
  September 7, 2013
  Stackenschneiders Sonnabende

  23:59–07:00
  Timofey
  Pronin & Youkovskiy
 • Thursday
  September 12, 2013
  Donnerstag

  20:00–00:00
  Flaty
  Hoopa
 • Friday
  September 13, 2013
  Solid Grooves Showcase

  23:30–07:00
  East Soul Person & Kraut (BY)
  M. Kislovsky
  Hoopa

 • Saturday
  September 14, 2013
  Stackenschneiders Sonnabende

  23:59–07:00
  Kimbar
  Kirill Linne
  Smirnov & Velvet
 • Thursday
  September 19, 2013
  Donnerstag

  20:00–04:00
  Dices
  Hoopa
  Nasonov
 • Friday
  September 20, 2013
  Deep Soul Penetration

  23:30–07:00
  Sailor Jack DJs:
  Oira & Nikita
  Kalivas
 • Saturday
  September 21, 2013
  Electronica Label Showcase

  23:59–07:00
  Krechet Band [Live]
  Sasha Khyzhnyakov
  Primat
 • Thursday
  September 26, 2013
  Donnerstag

  21:00–04:00
  Takis
  Dices
  Galich
 • Friday
  September 27, 2013
  Low Cost |
  Technopoetry

  20:00–00:00
  Ki.Mi. & Naumchik
  Lady Si
  Gerda Gordo


  00:00–07:00
  Unbalance
  El
  Blain
  Glxs

 • Saturday
  September 28, 2013
  Concept One

  20:00–07:00
  Radioactive Orchestra (SE)
  Brickman [Live]
  Nevadim
  Muhomorov
  Raf


  visuals by
  Egor Alentyev
 • Thursday
  September 5, 2013
  Donnerstag

  22:00–02:00
  Flaty
  Hoopa
 • Friday
  September 6, 2013
  Gleitschirm Nacht

  23:30–07:00
  Sanys
  Mauer
  Kalivas
  Nintendo
  Blain

 • Saturday
  September 7, 2013
  Stackenschneiders Sonnabende

  23:59–07:00
  Timofey
  Pronin & Youkovskiy
 • Thursday
  September 12, 2013
  Donnerstag

  20:00–00:00
  Flaty
  Hoopa
 • Friday
  September 13, 2013
  Solid Grooves Showcase

  23:30–07:00
  East Soul Person & Kraut (BY)
  M. Kislovsky
  Hoopa

 • Saturday
  September 14, 2013
  Stackenschneiders Sonnabende

  23:59–07:00
  Kimbar
  Kirill Linne
  Smirnov & Velvet
 • Thursday
  September 19, 2013
  Donnerstag

  20:00–04:00
  Dices
  Hoopa
  Nasonov
 • Friday
  September 20, 2013
  Deep Soul Penetration

  23:30–07:00
  Sailor Jack DJs:
  Oira & Nikita
  Kalivas
 • Saturday
  September 21, 2013
  Electronica Label Showcase

  23:59–07:00
  Krechet Band [Live]
  Sasha Khyzhnyakov
  Primat
 • Thursday
  September 26, 2013
  Donnerstag

  21:00–04:00
  Takis
  Dices
  Galich
 • Friday
  September 27, 2013
  Low Cost |
  Technopoetry

  20:00–00:00
  Ki.Mi. & Naumchik
  Lady Si
  Gerda Gordo


  00:00–07:00
  Unbalance
  El
  Blain
  Glxs

 • Saturday
  September 28, 2013
  Concept One

  20:00–07:00
  Radioactive Orchestra (SE)
  Brickman [Live]
  Nevadim
  Muhomorov
  Raf


  visuals by
  Egor Alentyev