• Thursday
  March 5, 2020
  Back2takt x Spbpassion

  21:00–03:00
  Aleksy Hulewicz
  Utah
  Deepcase

 • Friday
  March 6, 2020
  U.E.

  23:59–08:00
  DJ Slon
  Nikita Azelitsky
  Zaletny
  Ershov

 • Saturday
  March 7, 2020
  Near Mint

  23:59–08:00
  Velvet & Smirnov
 • Sunday
  March 8, 2020
  Melting Pot

  23:59–08:00
  Fanick
  Pavel Iudin
  Raf
 • Friday
  March 13, 2020
  Freitag Nacht

  23:59–08:00
  Karolina BNV
  Youkovskiy
  Shutta
 • Saturday
  March 14, 2020
  Sonnabende

  23:59–08:00
  DJU
  Kirill Matveev
  Ki.Mi.
 • March 20, 2020
  Closed

  23:59–08:00

 • March 21, 2020
  Closed

  23:59–08:00

 • March 27, 2020
  Closed

  23:59–08:00

 • March 28, 2020
  Closed

  23:59–08:00

 • Thursday
  March 5, 2020
  Back2takt x Spbpassion

  21:00–03:00
  Aleksy Hulewicz
  Utah
  Deepcase

 • Friday
  March 6, 2020
  U.E.

  23:59–08:00
  DJ Slon
  Nikita Azelitsky
  Zaletny
  Ershov

 • Saturday
  March 7, 2020
  Near Mint

  23:59–08:00
  Velvet & Smirnov
 • Sunday
  March 8, 2020
  Melting Pot

  23:59–08:00
  Fanick
  Pavel Iudin
  Raf
 • Friday
  March 13, 2020
  Freitag Nacht

  23:59–08:00
  Karolina BNV
  Youkovskiy
  Shutta
 • Saturday
  March 14, 2020
  Sonnabende

  23:59–08:00
  DJU
  Kirill Matveev
  Ki.Mi.
 • March 20, 2020
  Closed

  23:59–08:00

 • March 21, 2020
  Closed

  23:59–08:00

 • March 27, 2020
  Closed

  23:59–08:00

 • March 28, 2020
  Closed

  23:59–08:00