• Saturday
  August 3, 2013
  Opening

  23:00–07:00
  Sputnik
  Krjuk
  & Ponty Mython
  Muhomorov
  Shutta
 • Friday
  August 9, 2013
  Deep Soul Penetration

  23:00–06:00
  El
  Oira
  Moralez
  Inga Mauer
 • Saturday
  August 10, 2013
  Stackenschneiders Sonnabende

  23:00–06:00
  Fanick
  Nasonov
  Pronin
  Youkovskiy
 • Friday
  August 16, 2013
  Gleitschirm Nacht

  23:00–06:00
  Timur Omar
  Kalivas
  Super N
  Blain Cooper

 • Saturday
  August 17, 2013
  Stackenschneiders Sonnabende

  23:00–06:00
  Hamlet
  Haks
  Smirnov

 • Friday
  August 23, 2013
  Baza Record Shop Showcase

  23:00–06:00
  Muhomorov
  Nevadim
  Lil' Kitty
  Kochubey

 • Saturday
  August 24, 2013
  Stackenschneiders Sonnabende

  23:00–07:00
  Tripmastaz
  KSKY
  John Vegas

  Igrobox
  Lookin

 • Friday
  August 30, 2013
  Sommerende

  23:00–06:00
  Ivan Maslov
  Hoopa
  El
  Haks
 • Saturday
  August 31, 2013
  Stackenschneiders Sonnabende

  23:59–07:00
  Zok Zok
  Raf
  & Sahaj
 • Saturday
  August 3, 2013
  Opening

  23:00–07:00
  Sputnik
  Krjuk
  & Ponty Mython
  Muhomorov
  Shutta
 • Friday
  August 9, 2013
  Deep Soul Penetration

  23:00–06:00
  El
  Oira
  Moralez
  Inga Mauer
 • Saturday
  August 10, 2013
  Stackenschneiders Sonnabende

  23:00–06:00
  Fanick
  Nasonov
  Pronin
  Youkovskiy
 • Friday
  August 16, 2013
  Gleitschirm Nacht

  23:00–06:00
  Timur Omar
  Kalivas
  Super N
  Blain Cooper

 • Saturday
  August 17, 2013
  Stackenschneiders Sonnabende

  23:00–06:00
  Hamlet
  Haks
  Smirnov

 • Friday
  August 23, 2013
  Baza Record Shop Showcase

  23:00–06:00
  Muhomorov
  Nevadim
  Lil' Kitty
  Kochubey

 • Saturday
  August 24, 2013
  Stackenschneiders Sonnabende

  23:00–07:00
  Tripmastaz
  KSKY
  John Vegas

  Igrobox
  Lookin

 • Friday
  August 30, 2013
  Sommerende

  23:00–06:00
  Ivan Maslov
  Hoopa
  El
  Haks
 • Saturday
  August 31, 2013
  Stackenschneiders Sonnabende

  23:59–07:00
  Zok Zok
  Raf
  & Sahaj